REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje javnih zona za postavljanje opreme i zabavnih igara.

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Odobravanje dozvola za korišcenje javnih zona za postavljanje opreme i zabavnih igara.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu na recepciju. Zahtev se dalje šalje u Direkciju za urbanizam. Službenik ce pregledati zahtev zajedno sa priloženim dokumentima, obavice neophodne terenske inspekcije i odlucice o tome da li ce dozvoliti ili ne upotrebu prostora.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Zavisi od zahteva

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Pravni status podnosioca prijave
  • Opšti podaci podnosioca prijave (adresa, kontakt podaci itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Projekat (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Kopija)
  • Tehnicki atest (ukoliko se zahteva) (Originalna)
  • Odobrenje saobracajnog sektora (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena