REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për leje gropimi për ndërtimin e trasavekabllovike dhe ajrore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Cilj: Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrejtë termofikimi dhe rrjetin elektrike të tensionit të lartë

Opis: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjit dokumentet e kërkuara. Paraprakisht projekti kontrollohet, bëhet vizita në terren, aprovohet, paguhet taksa dhe lëshohet leja e ndërtimit

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Informatat e përgjithshme të kompanisë
 • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit
 • Përshkrim I shkurtër I qëllimit të kërkesës
 • Informatat për personin kontaktues

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

 • Kopja e planit (Origjinal)
 • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
 • Projekti (Origjinal)
 • Dokumentacioni teknik I ndërrmarrjes projektuese e cila e harton projektin kryesorë për leje ndërtimore (Origjinal)
 • Vërtetimi I tatimit në pronë (Origjinal)
 • Pelqimet per poziten e infrastrukturave teknike (Hidrosistemi Radoniqi, PTK, IPKO Ngrohtorja e Qytetit, KEDS) (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena