REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za izdavanje dozvole za vršenje iskopavanja u svrhu izgradnje dalekovoda i ugradnje podzemnih prenosnih kablova

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Pribavljanje dozvole za iskopavanje/izgradnju telekomunikacionih i televizijskih mreža, toplovodnih cevi i visokonaponske elektricne mreže

Opis: Podnosilac prijave može dostaviti prijavi pri Kancelariji za prijave i prilaže neophodnu dokumentaciju. Projekat ce na samom pocetku biti proveren, posetice se lokacija, bice odobren, porezi moraju biti placeni i izdaje se gradevinska dozvola.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Opšti podaci o preduzecu
 • Podaci o lokaciji gde je neophodna gradevinska dozvola
 • Kratak opis svrhe projekta
 • Detalji kontakt lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

 • Kopija plana (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
 • Projekat (Originalna)
 • Tehnicka dokumentacija projektantske kuce koja izgraduje nacrt glavnog projekta za gradevinsku dozvolu. (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Saglasnost za situaciju u tehnickoj infrastrukturi (Radonic vodovod, PTK, IPKO, toplana, KEDS) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena