REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Gradevinska/dozvola za postvaljanje za podizanje/postavljanje stuba za montažne i podstanice od cvrstih gradevinskih materijala

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Pribavljanje dozvole za postavljanje elektricnih podstanica

Opis: Podnosilac prijave može dostaviti prijavi pri Kancelariji za prijave i prilaže neophodnu dokumentaciju. Projekat ce na samom pocetku biti proveren, posetice se lokacija, bice odobren, porezi moraju biti placeni i izdaje se gradevinska dozvola/dozvola za postavljanje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije
  • Opšti podaci o preduzecu
  • Podaci o lokaciji gde je neophodna gradevinska dozvola
  • Kratak opis svrhe projekta
  • Detalji kontakt lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Projekat (Originalna)
  • Saglasnost za elektrosnabdevanje (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena