REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za otvoreni tenderski postupak sa srednjom vrednosti (proizvod, usluge i radovi)

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Organizuje se fer i transparentan proces prijave u toku nadmetanja preduzeca za naznacene radove.

Opis: Privredni subjekt zahteva tendersku dokumentaciju iz Kancelarije za nabavke. Neophodno je da se prijave najmanje 3 privredna subjekta koja ispunjavaju uslove.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 godina

Potrebne informacije

 • Naziv privrednog subjekta (PS)
 • Ime vlasnika
 • Funkcija zastupnika PS (u slucaju da nema vlasnika kada se radi o prijavi)
 • Puna adresa
 • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 20

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (za preduzeca registrovana pre 2013.) (Overena kopija)
 • Uverenje o PDV-u (godišnji promet od preko 50 000 evra) (Overena kopija)
 • Potvrda iz Poreske uprave Kosova (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stecaju ili pod sudskom upravom (NEMA)
 • Dozvola o obavljanju privredne aktivnosti (Originalna)
 • ostali ugovori i prethodne reference u protekle 3 godine (NEMA)
 • Kvartalno uverenje (prihod od ispod 50 000 evra) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena