REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për kuotim të çmimeve

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Të sigurohet shërbimi ose furnizimi më kualitativ dhe më I lirë.

Opis: Operatori Ekonomik e bënë kërkesën në Zyrën e Prokurimit për tërheqjen e dosjes së tenderit. Oe e dorëzon dosjen e plotësuar me dokumentacion të nevojshëm. Komisioni e merr vendimin në bazë të ofertës më të lirë brenda parametrave të dhënë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 vite

Potrebne informacije

  • Emri I operatorit ekonomik
  • Emri I pronarit ose përfaqësuesit (pozita e përfaqësuesit)
  • Informatat e kontaktit
  • Adresa e plotë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 5

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (për biznese të regjistruara para 2013) (Kopje)
  • Certifikata e TVSH''''së ( Qarkullim vjetor mbi 50.000 Euro ) (Kopje)
  • Certifikata e tre-mujorshit (qarkullim nën 50.000 Euro) (Origjinal)
  • Vërtetimi I tatimit në pronë (Origjinal)
  • Vërtetimi I Administratës Tatimore (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena