REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zyra e Prokurimit - Kontratë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Qëllimi është qe të zgjidhet një operator ekonomik që është më i favorshëm.

Opis: Kontrata bëhet në bazë të zyrës së prokurimit dhe operatorit ekonomik.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e pergjithshme (adresa, numri I telefonit, numri personal)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 40

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e TVSH (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (Kopje)
  • Vërtetimi I Administratës Tatimore (Origjinal)
  • Tjera në bazë të natyres së punës (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena