REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Korišcenje prostora Muzeja (Etnološkog muzeja, Istorijskog muzeja, Muzeja muzike)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Cilj:

Opis: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijave u svrhu upotrebe prostora muzeja. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj telefona
  • Kontakt podaci
  • Vremenski raspon (datum) za koje se zahteva upotreba prostora

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca ili NVO (Overena kopija)
  • Konceptni dokument aktivnosti (projekta) koja ce biti implementirana (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena