REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Shfrytëzimi i hapsirave të objektit të bibliotekës së qytetit (nga subjektet fitmprurëse dhe jo-fitimprurëse)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Cilj: Shfrytëzimi i kapacitetit të plotë të bibliotekes nga të gjithë qytetarët dhe bizneset.

Opis: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të hapsirave të bibliotekes . Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njejtën.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Numri i telefonit
  • Kontakt informatat
  • Datat për të cilat hapsira kërkohet për shfrytëzim

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit apo OJQ''së (Kopje)
  • Dokument-koncepti i aktivitetit (projekti) i cili do të mbahet (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena