REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje prostora na javnim površinama u svrhu obavljanja gradevinskih radova

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Gradani i preduzeca mogu koristiti javni prostor u toku svojih gradevinskih radova (za gradevinski materijal, gradevinska vozila itd.)

Opis:

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 mesec

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena