REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Qytetari pajise me certifikatë e cila e vërteton gjendjen civile të tijë/sajë pas lidhjes së kurorës martesore.

Opis:

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përjetshëm. (Përderisa vazhdon gjendja e njejtë civile.)

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena