REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje o autenticnim kopijama

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Uverenje o predmetnim kopijama dokumenta da su identicni originalu

Opis: Stranka koja zahteva ovo uverenje bi trebalo da poseti prostorije OPC (Opštinskog poslovnog centra) i podnese prijavu za izdavanje takvog dokumenta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular
  • Poslovni registarski broj
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa preduzeca
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Originalna)
  • Kopija uverenja (Overena kopija)
  • Formular (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena