REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dodavanje aktivnosti inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici inostranih preduzeca mogu dodati aktivnost svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A7 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom aktivnošcu u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A7
  • Podaci o podnosiocu prijave
  • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
  • Potpis i datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A7 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o proširenju delatnosti (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena