REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje vlasnika i direktora

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Svrha je opremanje preduzeca pisanim dokazom kojim se dokazuje da je predmetna stranka direktor ili vlasnik privrednog subjekta.

Opis: Stranka kojoj je neophodan ovaj tip dokumenta bi trebalo da poseti prostorije OPC (Opštinskog poslovnog centra) i podnese prijavu za izdavanje takvog dokumenta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular
 • Poslovni registarski broj
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Formular D (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena