REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: Pajisja e biznesit me certifikate të re

Opis: Pala të cilës i ka humbur apo i është dëmtuar certifikata origjinale, duhet të beje kërkesë në QKB(Qendra Komunale e Biznesit) për ndërrimin e certifikatës ose për duplikat.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Certifikata e Demtuar (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Shapllaj e pavlefshme (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena