REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Shtimin e aktivitetit për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundësojë pronarëve të bizneseve individuale të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnezit

Opis: Pronarët e bizneseve individuale mund të bëjnë shtimin e aktivitetit në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit B i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me aktivitetin e ri.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari B Tipi i Fletparaqitjes (numri i biznesit)
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
 • Pronarët
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Regjistrimi në TVSH
 • Njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena