REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Shuarje e biznesit Shoqëri Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë aksionare të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Opis: Përfaqësuesi i shoqërisë aksionare mund të bëjë shuarjen e biznesit përmes plotësimit të formularit D i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit të aplikacionit dhe dokumenteve të nevojshëm, brenda afatit të përcaktuar me ligj, pronarit do t'i konfirmohet shuarja e biznesit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari D . Numri i fletëparaqitje
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (NUK KA)
 • Vërtetimi i ATK-së per shuarje (NUK KA)
 • Formulari D (NUK KA)
 • Fletëpagesa (NUK KA)
 • Certifikat orgjinale e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi per shuarjen vullnetare (Origjinal)
 • Vendimi per shuarje nga gjykat ekonomike (Origjinal)
 • Vendimi per emrimin e likuidatorit (Origjinal)
 • Raporti i likudidatorit (Origjinal)
 • Shpllja ne shtyp 30 dite para aplikimit ne QRB (Kopje e vertetuar)
Bezplatno

Forma nije pronadjena