REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prekid poslovanja inostrane poslovne organizacije

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje zastupnicima inostranih preduzeca da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnik inostranog preduzeca može prekinuti poslovanje tako što ce popuniti obrazac D koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o prekidu poslovanja u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular D prijavni broj
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Razlog raspuštanja
 • Razlog raspuštanja
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (NEMA)
 • Potvrda PUK-a (NEMA)
 • Formular D (NEMA)
 • Uplatnica (NEMA)
 • Original uverenja o poslovanju (NEMA)
 • Odluka o dobrovoljnom ukidanju (NEMA)
 • Odluka Privrednog suda o ukidanju (NEMA)
 • Odluka o imenovanju stecajnog upravnika (NEMA)
 • Nalaz stecajnog upravnika (NEMA)
 • Objava u novinama 30 dana pre podnošenja prijave Regionalnom poslovnom centru - RPC (RBC). (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena