REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundesoje pronareve te shoqerive komandite te bejne ndrrimin/shtimin e njësisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve te subjekteve kesaj kategorie te bisnesit.

Opis: Pronarët e shoqërive komandite mund të bëjnë ndërrimin/shtimin e njësisë në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit A10 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit te përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi/shtim i njësisë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

  • Formulari A10
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimet (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A10 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena