REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prekid organizacije opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima ili zastupnicima opštih partnerstava da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnik opšteg partnerstva može prekinuti poslovanje tako što ce popuniti obrazac D koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o prekidu poslovanja u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular D
 • Poslovni registarski broj
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Razlog raspuštanja
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Potvrda PUK-a (Originalna)
 • Formular D (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena