REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Ndërrim i adresës për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundesoje pronarëve të ortakrise së përgjithshme të bëjnë nderrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e ketyre bizneseve në komunë.

Opis: Pronarët e ortakërive të përgjithshme mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes së tyre përmes plotësimit të formularit A3 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë me adresën e re të biznesit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari A3
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njësitë
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Çertifikata Biznesit (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena