REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena direktora inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnici inostranih preduzeca mogu promeniti direktora tako što ce popuniti obrazac A9 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni direktora u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A9
  • Imena prethodnih direktora poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Odluka o promeni direktora ili agenta (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
  • Formular A9 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena