REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Ndërrim i adresës për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundësojë pronareve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e këtyre bizneseve në komunë.

Opis: Pronarët e shoqërisë aksionare mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes tyre përmes plotësimit të formularit A3 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(qendra komunale e biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë dhe me adresën e re të biznesit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari A3
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjetër biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata origjinal (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena