REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena adrese društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Opis: Vlasnici društava sa ogranicenom odgovornošcu mogu promeniti adresu preduzeca tako što ce popuniti obrazac A3 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom adresom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A3
 • Naziv radnje
 • Prethodna adresa preduzeca
 • Nova adresa preduzeca
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Odluka o promeni adrese (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A3 (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Originalno uverenje (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena