REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Ndërrim i adresës së Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundësojë pronarëve të ndërmarrjeve individuale të bejnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Opis: Pronarët e biznesit individual mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes tyre përmes plotësimit të formularit B i cili mund të gjendet në zyrat e QKB (qendra komunale e biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë dhe me adresën e re të biznesit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari B
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njësitë
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Formulari B (Kopje)
 • Fletëpagesa (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena