REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Opis: Vlasnici privatnih preduzeca mogu promeniti adresu svog preduzeca tako što ce popuniti standardni B obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom adresom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Formular B (Overena kopija)
 • Uplatnica (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena