REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena naziva inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene naziv i pri opštini upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici inostranog preduzeca mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni obrazac A1 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A1
 • Novi naziv poslovne organizacije
 • Podnosilac prijave
 • Potpis i datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Pasoš (Overena kopija)
 • Formular A1 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o promeni imena (Originalna)
 • Odluka o promeni imena (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Uverenje iz zemlje u kojoj se nalazi vaša kompanija (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena