REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena naziva ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstava da promene naziv i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici ogranicenog partnerstva mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni obrazac A1 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A1
  • Novi naziv poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis i datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A1 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o promeni imena (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena