REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena naziva opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene naziv i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici opšteg partnerstva mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni B obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
 • Vlasnici
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • PDV registracija
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o promeni imena (Originalna)
 • Aneks memoranduma (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena