REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena/dodavanje kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene broj zaposlenih/dodaju kapital i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnici društava sa ogranicenom odgovornošcu mogu promeniti broj zaposlenih/dodati kapital tako što ce popuniti obrazac A6 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni /dodavanju kapitala u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A6
 • Izmenjeni kapital
 • Vlasnici preduzeca
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Odluka o promeni/povecanju kapitala (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A6 (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena