REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Registrovanje privatnih preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da osnuju privatno preduzece i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju.

Opis: Podnosioci prijava koji bi hteli da osnuju privatno preduzece moraju posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i ispuniti obrazac B1. Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena