REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Regjistrim i Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: T'i mundësoj të gjithë të intersuarve të themelojnë biznes individual, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndermarrjeve në komunë.

Opis: Pala e interesuar të themeloj biznes individual duhet vizitoj QKB (Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin B1. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj pala do të pajiset me Certifikatën e Biznesit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa afat

Potrebne informacije

 • Formulari B
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena