REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Registrovanje opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave opšta partnerstva i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Opis: Podnosioci prijava koji bi hteli da osnuju opšte partnerstvo moraju posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i ispuniti obrazac A0. Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A0
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Sporazum za poslovnu organizaciju (Originalna)
 • Statut organizacije (Originalna)
 • Saglasnost registrovanog agenta (Originalna)
 • Formular A0 (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena