REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: Mbledhja e të hyrave vetanake të cilat i diktohen buxhetit të kuvendit komunal.

Opis: Subjektet afariste janë të regjistruara, përcaktohet taksa në firmë sipas shifres veprimtarisë dhe përcaktohet kategoria. Shuma e cila caktohet sipas vendimit nga kuvendi komunal subjekti eshtë i obliguar të bëhet pagesa në dy keste vjetore. Me prezantimin e fletëpageses nga subjekti afariste bëhet regjistrimi i pageses.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena