REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Kako bi se omogucilo vlasnicima preduzeca da promene naziv preduzeca i upis takve promene.

Opis: Vlasnici privatnih preduzeca mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A1 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave dobija uverenje o poslovanju zajedno sa zahtevanim promenama preduzeca.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B Naziv preduzeca
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena