REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për zgjatjen e orarit të punës (mujore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Cilj: Zgjatja e orarit të punës mbi orarin e rregulltë për bizneset.

Opis: Pala e dorëzon kërkesën në zyrën e pranimit bashkë me dokumentacionin e kërkuar, përcillet lënda në zyrën e biznesit bëhet kontrollimi i dokumentacionit për plotësimin e kushteve për zgjatjen e orarit të punës. Nëse plotësohen kushtet kërkesa aprovohet nëse jo kërkohet dokumentacion shtesë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Një (1) muaj.

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat mbi biznesin
  • Informatat e përgjithshme të palës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e Biznesit (Kopje)
  • Pagesa e Taksës në Firmë (Kopje)
  • Aktvendimi për plotësimin e kushteve. (Kopje)
  • Pagesa për zgjatje të orarit të punës (Origjinal)
  • Nënshkrimet e së paku 10 familjeve që banojnë afër biznesit. (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena