REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dokaz o radnom iskustvu kako bi se potvrdilo iskustvo u aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Podnosioci prijava mogu dobiti uverenje o radnom iskustvu ili iskustvu u poslovanju u svrhu penzionisanja, reference za prijavljivanje za nov posao itd.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijave, koja isti prosleduje Direkciji za ekonomski razvoj gde ce službenik, nakon primljenog zahteva, proveriti i verifikovati ugovor o radu ili godine (trajanje) iskustva u privrednoj aktivnosti. Ako podnosilac prijave ispuni uslove, izdaju se uverenja o radnom iskustvu ili poslovnom iskustvu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Vreme i mesto gde je on/a radio/la
  • Tip posla (sektor, radno mesto)
  • Adresa radnog mesta
  • Kontakt podaci podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena