REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena naziva akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene naziv i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Opis: Vlasnici akcionarskih društava mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A1 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Novi i prethodni naziv poslovne organizacije
  • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A1 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o promeni imena (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena