REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za produženje radnog vremena (po casu)

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Produženje radnog vremena van redovnog radnog vremena.

Opis: Podnosilac prijave može dostaviti zahtev Kancelariji za prijave tako što ce ga nasloviti na Direkciju za ekonomski razvoj. Nadležni službenik ce uzeti u razmatranje da li zahtev ispunjava uslove za odobravanje produženog radnog vremena. Ako se odobri zahtev, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten službeno pisanim putem

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa
  • Kontakt podaci
  • Period za koji se traži produženje radnog vremena

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Za pogled)
  • Prethodna saglasnost stanara (potpis i broj licne karte) (Originalna)
  • Odluka o ispunjavanju higijenskih i sanitarnih uslova (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Potvrda o placenom poslovnom porezu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena