REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kthimi i pronës së shpronësuar

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Cilj: Rivendosja e të drejtës pronësore në pronën përkatëse, plotësisht ose pjesërisht.

Opis: Qytetari e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë. Zyrëtari ligjorë për pronë e shqyrton kërkesën dhe e përgaditë dokumentacionin e nevojshëm. Lënda dërgohet te komisioni komunal i cili bashk me rekomandimet e veta i përcjellë në zyrën e Kryetarës për miratim final. Nëse prona është me interes publik vendimi duhet të merret në asamblenë komunale.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure I përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e personit
  • Informatat e kontaktit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Akvendimin perfundimtar (që ajo pronë nuk shfrytëzohet nga shteti) (Origjinal)
  • Vertetimi që nuk është arritur qellimi i ligjshëm publik (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena