REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Restitucija zemlje gde je izvršena eksproprijacija

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Povracaj imovinskog prava nad predmetnom imovinom u celosti ili delimicno.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Pravni službenik za pregled imovine pregleda zahtev i priprema neophodnu dokumentaciju. Zahtev se prosleduje opštinskoj komisiji koja isti prosleduje kancelariji gradonacelnika, zajedno sa preporukama. Ako je predmetna imovina od javnog znacaja, odluku bi trebalo da donese Skupština opštine.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Konacna odluka (da država ne koristi imovinu) (Originalna)
  • Potvrda koja pokazuje neuspeh u postizanju zakonskog javnog cilja (Originalna)
  • Uverenje o imovini (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena