REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Davanje zemljišta na korišcenje i razmena zemljišta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Gradanin može koristiti nepokretnosti opštine u odredenom vremenskom periodu. Takode je moguca razmena privatne imovine sa opštinskom imovinom.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi korišcenja opštinske nepokretne imovine ili radi razmene privatne imovine sa opštinskom. Službenik pregleda prijavu i donosi odluku o zahtevu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema fiksnog roka

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Br. parcele
  • Površina parcele

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 99

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Kopija plana (Originalna)
  • Uslovi životne sredine (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena