REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Saglasnost o lokaciji za davanje na korišcenje javne površine za postavljanje montažno-demontažnih objekata (bilborda, elektricnih ekrana, banera na stubovima javne rasvete itd.)

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Moguce je privremeno korišcenje javne površine za reklamiranje preduzeca gradana.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev na šalter, koji se onda prosleduje Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine. Službenik ce pregledati zahtev zajedno sa priloženim dokumentima, obavice neophodne terenske inspekcije i odlucice o tome da li ce dozvoliti ili ne upotrebu prostora za period od jedne godine. Sacinjava se ugovor i izdaje se saglasnost o lokaciji.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Pravni status podnosioca prijave
  • Opšti podaci podnosioca prijave (adresa, kontakt podaci itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Nacrt mesta rada (Originalna)
  • Tehnicki opis (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Kopija)
  • Tehnicki atest (ukoliko se zahteva) (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Odobrenje saobracajnog sektora (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena