REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kërkesë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Cilj: I mundësohet qytetarit (personit juridik) ndarja e ndërtesës në pjesë më të vogla dhe regjistrimi i të njejtave.

Opis: Pala bën kërkesën në Djetorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës. (Ndërtesa mund të ndahet dhe të krijojë pjesë të reja të ndërtesës, si: garazh, apartament, shitore, etj). Nëse dokumentacioni është komplet zyrtari e bënë regjistrimin e pjesëve të ndërtesës në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Palujatshme.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e pasurisë (Kopje)
  • Leja e ndërtimit (Kopje e vertetuar)
  • Matjet kadastrale të incizuara si njësi (të dhënat e ndërtesës) (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena