REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registrovanje delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu za registrovanje delova objekta Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. (objekat može biti podeljen i promeniti namena istih, npr. u garažu, stanove, radnje itd.). Ako dokumentacija nije potpuna, službenici upisuju delove objekta u Registar tapija nepokretnosti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o imovini (Overena kopija)
  • Gradevinska dozvola (Kopija)
  • Katastarska merenja zabeležena kao jedinice (podaci o zgradi) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena