REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Arbitrarna uzurpacija zemljišta u javnom vlasništvu

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Otkrivanje i uklanjanje uzurpacija zemljišta u javnom vlasništvu.

Opis: Postupak se pokrece po zahtevu podnosioca prijave. Službenik upisuje mesto zajedno sa ekipom iz Direkcije za geodeziju. Na osnovu cinjenicnog stanja, službenik daje svoje mišljenje (odluka ili zakljucak) o uzurpaciji javne parcele/imovine. U slucaju da je doneta odluka da nema uzurpacije javne imovine, postupak se prekida. U slucaju da službenik zakljuci da je došlo do uzurpacije javne imovine, odluka se dostavlja uzurpatoru.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Adresa društvenih preduzeca gde postoje sumnje da je došlo do uzurpacije
  • Ime i prezime i opšti podaci gradana koji podnosi zahtev

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena