REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena namene (poljoprivrednih i drugih)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Promena namene imovine.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi promene namene (poljoprovredne ili druge) u skladu sa cinjenicnim stanjem. Odluka se donosi na osnovu terenske inspekcije i registracije pri RTN (Registar tapija nepokretnosti).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci preduzeca (naziv, aktivnost)
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena