REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Pëlqim në lokacion për dhenjen në shfrytëzim të hapsirave publike dhe ndërtimi/vendosja e objekteve të përkohshme montuese/demontuese (kiosqet, bankomati, strehët për autobusë urban)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Cilj: Ju mundësohet bizneseve shfrytëzimi i hapsirës së pronës publike për vendosjen e objektit montues/demontues.

Opis: Në bazë të planit të lokacioneve të dhëna nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, pala aplikon në Zyrën e Pranimit për marrjen e lejes për vendosjen objektit të përkohshëm montues/demontues.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vlefshmëria e dokumentit e lidhur drejtpërdrejt me afatin kohorë të kontratës

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Statusi Juridik i aplikuesit
 • Emri i projektit
 • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Vendimi (kontrata) për dhënjen e pronës në shfrytezim të përkohshëm (Origjinal)
 • Certifikata për regjistrimin e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Kopja e planit (Origjinal)
 • Dokumentacioni teknik (Origjinal)
 • Pëlqimet për kyqje në infrastukturë (Origjinal)
 • Pëlqimet tjera të percaktuara me dispozita të veqanta (në rastet kur duhet te kyqet në rrjetin e ujesjellsit, rrymës, etj) (Origjinal)
 • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena