REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za upisivanje objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Zahtev i registracija imovine u katastarskom registru.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi upisivanja objekta koji je izgraden u skladu sa urbanistickim kriterijumima. Nakon upisivanja je obavljena registracija pri katastarskom registru.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Gradevinska dozvola (Originalna)
  • Urbanisticki tehnicki uslovi (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena