REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za spajanje parcela

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Svrha ovog postupka je registracija imovine pod jednim brojem parcele kako bi se broj parcela umanjio i kako bi se pojednostavile.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi spajanja dve ili više parcela. Spajanje parcela je jedino moguce ako nisu pod hipotekom ili bilo kojim drugim pravom zaloga. Katastarski službenik ce obaviti registraciju u katastarskom registru i podnosilac prijave dobija uverenje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Brojevi parcela;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Overena kopija)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • U odredenim slucajevima saglasnost sa novim redosledom prioriteta poverilaca ili ostalih nosilaca imovinskih prava takvih parcela (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena